Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Súhlasím s tým, aby spoločnosť BJEŽ Original s.r.o., so sídlom Dřevčice 174, 250 01, IČO: 088 30 541, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 324977 („Správca“ alebo „my“), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov (áno, to je to slávne GDPR), spracovávala tieto moje osobné údaje:

·         Základné identifikační údaje (meno a priezvisko)

·         Kontaktné údaje (e-mailová adresa)

(„osobné údaje“).

 1. Vyššie uvedené údaje budeme spracovávať na marketingové účely, konkrétne rozosielanie newsletterov. Tento súhlas nám dávate na obdobie 3 rokov.
 2. Beriete na vedomie, že vyššie uvedené osobné údaje budeme spracovávať iba počas platnosti súhlasu.
 3. Osobné údaje budeme spracovávať iba my, prípadne osoba, s ktorou máme riadne uzavretú spracovateľskú zmluvu.
 4. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na nasledujúce kontaktné údaje Správcu: BJEŽ Original s.r.o., Mladoboleslavská 958, Praha 9- Kbely, 197 00, e-mail: napis@bjez.sk. Ani po uplynutí obdobia, počas ktorého ste so spracovaním svojich osobných údajov súhlasili, nie sme ale povinní zmazať všetky vaše osobné údaje (môžeme si ponechať tie, u ktorých nám to umožňuje náš oprávnený záujem alebo zákon). Pokiaľ súhlas odvoláte, nemá to vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Poučenie subjektu údajov

Ďalej si vás dovoľujeme informovať, že máte právo:

 1. Získať od nás potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom.
 2. Podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 3. Aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
 4. Aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a my máme povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, osoba odvolá súhlas a neexistuje iný legálny titul na ich spracovanie, osobné údaje boli spracované protiprávne, osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahuje.
 5. Aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak popierate ich presnosť, počas obdobia overenia tejto skutočnosti, spracovanie je protiprávne, a žiadate nás namiesto výmazu o ich obmedzené spracovanie, údaje už nie sú potrebné na účel spracovania, avšak potrebujeme ich na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
 6. Aby sme na vašu žiadosť odovzdali vaše osobné údaje inému vami určenému správcovi.
 7. Vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov. Túto námietku môžete zaslať na hore uvedenú kontaktnú adresu alebo e-mail a my ju potom najneskôr do jedného mesiaca od prevzatia vyhodnotíme.

Ak máte akékoľvek pochybnosti či otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov, kedykoľvek nám napíšte na našu kontaktnú adresu alebo e-mail a my vám čo najskôr odpovieme. Obrátiť sa ale v najkrajnejšom prípade môžete aj na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ďalšie informácie o tom, ako spracúvame osobné údaje, nájdete v našich Zásadách spracovania osobných údajov.

V Prahe dňa 1. 2. 2023

 

Prihlásenie zavrieť