Obchodné podmienky

Toto sú obchodné podmienky („Obchodné podmienky“) spoločnosti Bjež Original, s.r.o., so sídlom Dřevčice 174, 250 01, česká republika, IČO: 088 30 541, zapísanej v Obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 324977 („Predávajúci“ alebo „my“). Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi nami ako predávajúcimi a vami ako kupujúcimi („Kupujúci“ alebo „vy“) na našom e-shope, ktorý nájdete na internetovej adrese www.bjez.sk („E-shop“).

Dôkladne si ich, prosím, prečítajte, aby ste vedeli, ako nákup u nás prebieha a čo robiť, keď budete potrebovať s niečím riešiť.

Prevádzka/kontaktná adresa: Bjež Original, s.r.o., Mladoboleslavská 958, Praha 9, 197 00, Česká republika

IČO:                     088 30 541

DIČ:                     CZ08830541

Telefón:               +420 733 737 079

E-mail:                 napis@bjez.sk

Konateľka:          Alžběta Ježková 

Všeobecné informácie

 1. Všetky zmluvné vzťahy medzi nami a vami sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom, v platnom znení („OZ“).
 2. Ak nie je výslovne uvedené inak, na účely týchto Obchodných podmienok sa v súlade s OZ považuje za spotrebiteľa každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Predávajúcim alebo s ním inak rokuje.
 3. Tieto Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku a kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Zmluvný vzťah medzi nami a vami je vymedzený príslušnými právnymi predpismi a kúpnou zmluvou, ktorej súčasťou sú aj tieto Obchodné podmienky. To, čo si v zmluve prípadne dohodneme inak, má pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok prednosť.
 2. Pred odoslaním objednávky si, prosím, skontrolujte tovar a údaje, ktoré v rámci objednávky vyplňujete. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo „KÚPIŤ za“. Tým medzi nami vzniká kúpna zmluva (náš záväzok dodať vám tovar a umožniť vám nadobudnúť k nemu vlastnícke právo a vám potom vzniká záväzok tovar prevziať a zaplatiť nám zaň kúpnu cenu). Následne vám na vašu e-mailovú adresu odošleme aj potvrdenie o objednávke. Súčasne s takýmto potvrdením dostanete aj znenie týchto Obchodných podmienok. S tými sa však, samozrejme, oboznamujete ešte pred samotným nákupom na E-shope, pred dokončením objednávky.
 3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy bez dohodnutia všetkých jej náležitostí stanovených OZ je v zmysle ustanovenia § 1726 OZ vylúčené (to znamená, že máme radi poriadok a zmluvy sa snažíme uzatvárať so všetkými podstatnými náležitosťami – pokiaľ v nich nejaká náležitosť chýba, nie je medzi nami zmluva uzavretá). Ďalej v súlade s ustanovením § 1740 ods. 3) OZ vylučujeme tiež prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou (to napr. znamená, že ak nám na našu ponuku odpoviete s nejakou dodatočnou požiadavkou, zmluva medzi nami nie je automaticky bez ďalšej dohody uzavretá).
 4. Do doby vášho prevzatia tovaru sme oprávnení kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vám vrátime kúpnu cenu za nedodané položky, a to bez zbytočného odkladu a bezhotovostne na vami určený účet. V prípade nedodania celej objednávky vám vrátime cenu vrátane finančných prostriedkov na dodanie tovaru.
 5. Vyhradzujeme si právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade nedostupnosti tovaru z dôvodu, že sa už tento tovar nevyrába alebo je vypredaný. V takom prípade vás, samozrejme, bezodkladne informujeme prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke alebo telefonicky a vrátime vám v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré sme od vás na základe zmluvy prijali, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom, na ktorom sa dohodneme.
 6. V prípade uvedenia ceny, pri ktorej je zjavné, že ide o chybu v písaní alebo číslach, nie je táto cena záväzná a zmluva medzi nami nie je uzavretá. Záväznou a platnou sa zmluva stáva až potom, čo vám ju náš príslušný obchodný pracovník odsúhlasí a potvrdí.
 7. Pri zadávaní objednávky si vyberiete tovar, počet kusov, spôsob platby a doručenie.
 8. Pri objednávaní produktov ste povinní uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje poskytnuté pri objednaní produktov považujeme za správne. Nezodpovedáme za škodu spôsobenú zadaním neaktuálnych, nesprávnych alebo nekompletných údajov, napríklad pokiaľ vám nebudeme môcť produkt dodať, pretože ste uviedli chybnú adresu.
 9. V prípade, keď bude charakter objednávky neobvyklý, vás môžeme požiadať o jej dodatočné potvrdenie e-mailom. V takom prípade je kúpna zmluva medzi nami uzavretá až okamihom doručenia potvrdenia objednávky.
 10. Pri uzatváraní kúpnej zmluvy súhlasíte s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku, ako aj s tým, že v súvislosti s kúpnou zmluvou po jej uzavretí, napríklad v súvislosti s reklamáciou alebo odstúpením od kúpnej zmluvy, budeme komunikovať e-mailom alebo prostredníctvom chatu. Náklady vzniknuté pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku (napríklad internetové pripojenie či náklady na telefónne hovory) si hradíte sami, pričom sa tieto náklady nijako nelíšia od štandardnej sadzby.
 11. Ďalej súhlasíte s tým, aby sme na komunikáciu s vami používali automatický komunikačný systém (napr. chatbot). V súvislosti s týmto postupom vám, samozrejme, nevzniknú žiadne náklady.
 12. Odoslaním objednávky výslovne potvrdzujete, že ste si vedomí toho, že tieto Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, a že ste sa s týmito Obchodnými podmienkami detailne zoznámili, súhlasíte s nimi a zaväzujete sa nimi riadiť.
 13. Pokiaľ by došlo k chybe na našej strane v uvedení ceny na E-shope alebo v priebehu objednávky, nie sme povinní vám produkt za takto chybne uvedenú cenu dodať. O takej chybe vás čo najskôr informujeme e-mailom alebo telefonicky a zašleme vám aktualizovanú ponuku. Tá predstavuje nový návrh kúpnej. Kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až vaším potvrdením, že s novou a správnou kúpnou cenou súhlasíte.

Zákaznícky účet

 1. Objednávku tovaru u nás môžete vykonať prostredníctvom svojho registrovaného zákazníckeho účtu, ako aj vyplnením objednávkového formuláru bez registrácie.
 2. Zákaznícky účet vám umožňuje zobraziť si prehľad všetkých vašich objednávok, ale môže vám prinášať aj rôzne ďalšie výhody, ako sú zľavy či iné akciové ponuky určené našim verným zákazníkom.
 3. Zákaznícky účet je zabezpečený používateľským menom (e-mail) a heslom. Tieto prístupové údaje nikomu neoznamujte. Zákaznícky účet je iba váš a nie ste oprávnení umožniť jeho použitie akýmkoľvek tretím osobám.
 4. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 5. Zákaznícky účet môžete kedykoľvek zrušiť. Rovnako ho môžeme zrušiť aj my, ak porušíte tieto Obchodné podmienky alebo zmluvu. O tom vám ale obvykle dáme dopredu vedieť.

Platba

 1. Označenie tovaru a opis jeho hlavných vlastností sú u každého tovaru uvedené priamo v E-shope.
 2. Cena tovaru je pri každom tovare uvedená priamo v E-shope. Táto cena je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov (vr. DPH). Nad rámec ceny vám budeme účtovať iba náklady na dodanie tovaru a prípadnú dobierku.
 3. Kúpna cena tovaru bude dohodnutá v každej kúpnej zmluve s tým, že výška takej kúpnej ceny bude zodpovedať kúpnej cene príslušného tovaru uvedenej v E-shope v čase odoslania objednávky.
 4. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru môžete uhradiť najmä nasledujúcimi spôsobmi:

a)    Bezhotovostne prevodom na náš účet číslo:

IBAN: CZ2620100000002801747621

BIC: FIOBCZPPXXX

b)   V hotovosti/kartou v prevádzke Predávajúceho na adrese Mladoboleslavská 958, Praha 9 – Kbely, 197 00, Česká republika

c)  V hotovosti (po predchádzajúcej dohode!) na akcii, kde sa budeme vyskytovať.

Dodacie podmienky

 1. Ak je pri tovare uvedené „skladom“, odosielame tovar najneskôr do 5 pracovných dní od prijatia platby na účet, prípadne pri platbe na dobierku.
 2. Tovar, ktorý je vyrábaný na zákazku, doručíme (po našom predchádzajúcom potvrdení) v lehote do 3 – 6 týždňov od schválenia grafických podkladov Kupujúcim a prijatia 50 % zálohy z konečnej ceny zákazky.
 3. Ste povinní objednaný tovar prevziať a zaplatiť. Odporúčame, aby pri preberaní tovaru došlo k okamžitej kontrole obalov balíčka a, samozrejme, aj jeho obsahu. V prípade zistenia porušenia obalu zásielky či iných nezrovnalostí odporúčame ihneď túto skutočnosť reklamovať u konkrétneho prepravcu.
 4. Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, vám odošleme e-mailom na kontaktný e-mail uvedený v objednávke.
 5. V prípade, že je z dôvodov vzniknutých na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, ste povinní uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Doprava

 1. Tovar si môžete prevziať osobne v prevádzke Predávajúceho, adresa Mladoboleslavská 958, Praha 9 – Kbely, 197 00, Česká republika.
 2. Odoslanie tovaru na Slovensko je možné len po platbe vopred, prostredníctvom služby Packeta alebo vybratého SK kuriéra uvedeného v E-shope.
 3. Cena dopravy je vždy uvedená v rámci objednávkového procesu v E-shope.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

 1. Ak ste spotrebiteľom, vlastnícke právo k tovaru, ako aj nebezpečenstvo škody na tovare na vás prechádza prevzatím tovaru od vybratého prepravcu.
 2. Ak nie ste spotrebiteľom, odovzdávame vám tovar odovzdaním vybratému prepravcovi a umožňujeme vám uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči vybratému prepravcovi. Nebezpečenstvo škody na tovare na vás prechádza odovzdaním veci vybratému prepravcovi na prepravu na miesto určenia, uvedené v objednávke.

Výroba tímového tovaru (produkty vyrábané na mieru)

 1. Ak sa tak dohodneme, môžeme pre vás niektorý tovar vyrobiť aj na mieru, podľa vašich požiadaviek.
 2. V takom prípade spolu kúpnu zmluvu uzatvárame prostredníctvom e-mailu. Celý proces funguje tak, že na základe vášho dopytu pripravíme ponuku. Spolu s ponukou vám zašleme aj tieto Obchodné podmienky. V prípade, že budete s ponukou súhlasiť, postačí nám súhlas opäť e-mailom, a my sa dáme do práce. V potvrdení ponuky je nevyhnutné výslovne odsúhlasiť tieto Obchodné podmienky.
 3. Radi vám vypracujeme grafické spracovanie aj tlačovú prípravu príslušného tovaru. Cena za grafické spracovanie a tlačovú prípravu je 39 EUR + DPH. Cena za grafický návrh sa vzťahuje vždy iba na jeden unikátny dizajn/farbu tovaru.
 4. V prípade nerealizovanej objednávky súhlasíte s úhradou grafických prác vo výške 39 EUR/h + DPH.
 5. Pokiaľ si budete priať vykonať zmenu v grafickom návrhu už po odsúhlasení návrhu, súhlasíte s úhradou grafických prác vo výške 39 EUR/hod. + DPH (bude pripočítané k celkovej sume a uvedené na faktúre).
 6. Upozorňujeme, že v prípade produktov vyrobených na mieru (s vaším logom, obrázkami či inou podobnou úpravou) nie je možné využiť odstúpenie od zmluvy. Ďalšie podrobné informácie o odstúpení od zmluvy nájdete nižšie.
 7. Detailné informácie o procese objednania a dodania tímových čeleniek a ďalších produktov na mieru si, prosím, prečítajte v časti Tímové čelenky.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Ustanovenia tohto článku Obchodných podmienok sa vzťahujú výhradne na Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.
 2. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Pokiaľ vám tovar pošleme v niekoľkých zásielkach, lehota sa počíta až od prevzatia poslednej zásielky, naopak, pokiaľ vám dodávame nejaký tovar pravidelne, lehota na odstúpenie od Zmluvy sa počíta od doručenia prvej dodávky. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, pokiaľ spotrebiteľ v jej priebehu odošle Predávajúcemu oznámenie, že od kúpnej zmluvy odstupuje.
 3. Odstúpiť od zmluvy podľa tohto článku Obchodných podmienok nie je možné, pokiaľ si u nás objednáte tovar na mieru. Od zmluvy, ktorej predmetom je tovar vyrobený podľa vašich požiadaviek alebo vám prispôsobený, totiž nie je možné odstúpiť podľa tohto článku.
 4. Tiež nemôžete odstúpiť od zmluvy podľa tohto článku, pokiaľ ste si zakúpili tovar v zapečatenom obale, obal ste porušili (rozbalili) a tovar nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť.
 5. Odstúpiť od zmluvy môžete akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením urobeným voči nám.
 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môžete vykonať aj prostredníctvom online formulára dostupného na stránkach tu. My vám následne bezodkladne potvrdíme prijatie formulára.
 7. Budeme radi, ak nám napíšete dôvod vrátenia tovaru, ale nie je to nutné. Zásielku odošlite na našu adresu ako doporučený balík a vo vlastnom záujme ho odporúčame poistiť v hodnote tovaru (v prípade straty alebo znehodnotenia balíka je možnosť potom zásielku na pošte reklamovať).
 8. Ak odstúpite od kúpnej zmluvy podľa tohto článku Obchodných podmienok, zašlite alebo nám odovzdajte tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy.
 9. Náklady na vrátenie predmetného tovaru späť k nám nesiete v takom prípade vy, ak nie je uvedené inak.
 10. Ak odstúpite od kúpnej zmluvy, vrátime vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní po odstúpení od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru, ktorý sme od vás na základe kúpnej zmluvy prijali, a to rovnakým spôsobom. Prijaté peňažné prostriedky vám môžeme vrátiť iným spôsobom len vtedy, ak s tým súhlasíte a pokiaľ vám tým nevzniknú ďalšie náklady.
 11. V prípade, že ste zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 12. Ak odstúpite od časti kúpnej zmluvy, t. j. nevraciate všetky položky objednávky, ale iba niektoré, potom vám peňažné prostriedky, ktoré sme od vás prijali na účel dodania tovaru, nevrátime.
 13. Ak odstúpite od kúpnej zmluvy, nie sme povinní vrátiť vám prijaté peňažné prostriedky skôr, ako nám tovar odovzdáte alebo aspoň preukážete, že ste nám ho odoslali.
 14. Zásielka nesmie byť odoslaná na dobierku, v takom prípade nebude prevzatá a bude vám vrátená späť.
 15. Vrátený tovar musí byť kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia.
 16. Ak vám s tovarom zašleme aj darček, je darovacia zmluva medzi nami uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že pokiaľ dôjde k odstúpeniu od zmluvy z vašej strany, ste povinní nám spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.
 17. Zodpovedáte nám iba za zníženie hodnoty predmetného tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu, vlastnosti a funkčnosť (to napr. znamená, že naše oblečenie si môžete vyskúšať, ale visačky na ňom zanechajte).
 18. Ak je vrátený tovar poškodený porušením vašich povinností, máme právo voči vám uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho k vrátenej čiastke.

Práva z chybného plnenia (reklamácia) a reklamačný poriadok

1.      Zodpovedáme vám za to, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä zodpovedáme za to, že tovar:

a)      zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite a iným dohodnutým vlastnostiam;

b)      je vhodný na účel, na ktorý ho požadujete a s ktorým sme súhlasili;

c)   je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu;

2.      Ďalej zodpovedáme za to, že okrem dohodnutých vlastností:

a)    je tovar vhodný na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak sa nevzťahujú technické normy;

b)      tovar množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené nami alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením;

c)     je tovar dodaný s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môžete rozumne očakávať;

d)    tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením vzoru alebo predlohe, ktoré sme vám poskytli pred uzavretím kúpnej zmluvy.

Za posledné uvedené štyri body nezodpovedáme v prípade, že sme vás pred uzavretím kúpnej zmluvy zvlášť upozornili, že sa niektorá vlastnosť tovaru líši, a vy ste s tým pri uzatváraní kúpnej zmluvy výslovne súhlasili.

3.     Svoje práva z chybného plnenia môžete uplatniť do dvoch rokov od prevzatia tovaru. Predpokladá sa, že ak sa chyba prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, predpokladá sa, že tovar bol chybný už pri prevzatí, ibaže to povaha veci alebo chyby vylučuje. Táto lehota nebeží počas obdobia, počas ktorého nemôžete vec používať, v prípade, že ste chybu vytkli oprávnene.

4.      Zodpovedáme vám tiež za chybu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorú sme podľa Zmluvy vykonali my alebo niekto iný na našu zodpovednosť.

5.      Ak ste chybu vytkli oprávnene, dvojročná lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia nebeží počas obdobia, počas ktorého ste nemohli vec používať.

6.      Práva z chybného plnenia nemáte v prípade, že ste chybu sami spôsobili. Chybou tovaru nie je bežné opotrebovanie z obvyklého používania (napr. v prípade čeleniek STYLE sa za chybu nepovažuje popraskanie silikónovej gumy, ktorá aj pri bežnom a správnom nosení môže časom popraskať, čo však nemá žiadny vplyv na funkčnosť a vzhľad čelenky). 

7.      Pri použitom tovare nie je chybou opotrebenie zodpovedajúce miere jeho predchádzajúceho používania. Ak si od nás kupujete použitú vec, môžete u nás uplatniť práva z chybného plnenia iba do jedného roka od prevzatia takéhoto tovaru.

Postup reklamácie

8.      Reklamáciu môžete uplatniť napr. prostredníctvom elektronického formulára dostupného tu, e-mailom na napis@bjez.sk alebo dopisom/osobne na adrese Mladoboleslavská 958, Praha 9, 197 00, Česká republika. Tovar nám, prosím, neposielajte na dobierku, taký tovar nebudeme brať do úvahy.

9.   Tovar by mal byť dodaný kompletný, teda tak, ako ste ho od nás dostali, aby sme mohli reklamáciu posúdiť.

10.  Ak chcete uplatniť reklamáciu, prosím, uveďte nám:

a)           svoje kontaktné údaje;

b)           opis chyby tovaru (napr. topánke praskla podrážka);

c)           vami požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (napr. požadujem novú topánku).

11.  Ak má tovar chybu, môžete požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môžete požadovať:

a)           dodanie novej veci bez chyby; alebo

b)           opravu veci,

ibaže je pre nás vami zvolený spôsob odstránenia chyby nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný. V takom prípade môžeme odmietnuť chybu odstrániť, a to najmä s ohľadom na význam chyby a hodnotu, ktorú by tovar mal bez chyby.

12.  V týchto prípadoch môžete požadovať primeranú zľavu alebo odstúpenie od zmluvy:

a)          ak sme odmietli chybu odstrániť alebo sme ju neodstránili v primeranom čase po jej vytknutí tak, aby sme vám tým nespôsobili značné ťažkosti;

b)          keď sa chyba prejaví opakovane, čo znamená trikrát a viac;

c)            ak je chyba podstatným porušením zmluvy;

d)           keď je z nášho vyhlásenia alebo okolností zjavné, že chybu neodstránime v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre vás.

13.  Odstúpiť od zmluvy ale nemôžete, pokiaľ nie je chyba tovaru významná.

14.  Práva z chýb môžete vytknúť priamo nám. Ak je ale na opravu určený niekto iný (napr. servis), kto je k dispozícii v našom okolí alebo v mieste, ktoré je vám bližšie, vytknite chybu tomu, kto je určený na vykonanie opravy.

15.  Kým nesplníme svoje povinnosti z chybného plnenia, nemusíte nám platiť doposiaľ neuhradenú kúpnu cenu alebo jej časť.

Vybavenie reklamácie

16.  Pokiaľ nie je na opravu určený niekto iný (napr. servis), sme povinní prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, kde je to možné s ohľadom na sortiment predávaných produktov, prípadne aj v našom sídle.

17.  Pri uplatnení reklamácie vám vydáme elektronické potvrdenie, v ktorom uvedieme dátum, kedy ste reklamáciu uplatnili, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete a vaše kontaktné údaje, aby sme vám mohli dať vedieť o vybavení reklamácie.

18.  Do 30 dní od uplatnenia (uplatnením sa rozumie naše prevzatie tovaru) reklamáciu vybavíme (vrátane odstránenia chyby) a informujeme vás o tom. Môžeme sa spoločne dohodnúť aj na dlhšej lehote. Pokiaľ 30-dňovú lehotu nedodržíme, môžete odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

19.  Po vybavení reklamácie vám vydáme elektronické potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné potvrdenie zamietnutia reklamácie.

20.  Máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie (pokiaľ bola oprávnená a uznaná), pričom tieto náklady sú chápané ako najnižšie možné. O preplatenie nákladov musíte požiadať najneskôr do jedného mesiaca od konca lehoty na vytknutie chyby, inak vám nemusia byť priznané. Nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie nevzniká, pokiaľ kupujúci je podnikateľ.

21. Pred prvým použitím niektorého tovaru ste povinní preštudovať si návod na použitie, pokiaľ vám ho zašleme elektronicky alebo spolu s tovarom, a následne sa informáciami z neho riadiť. V opačnom prípade sa totiž vystavujete nebezpečenstvu, že svojím nesprávnym používaním tovar poškodíte a nebudete môcť vzniknutú chybu uplatniť v rámci svojho práva plynúceho zo zodpovednosti za chybu.

Ochrana osobných údajov

 1. Všetky informácie, ktoré si pri spolupráci vymeníme, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať.
 2. Podrobnosti o ochrane osobných údajov sú uvedené v dokumente Zásady spracovania osobných údajov.

Mimosúdne riešenie sporov

 1. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy slúži Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu ODR na riešenie sporov online nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť na začatie mimosúdneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim z domácej aj cezhraničnej online kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

 1. Nie sme vo vzťahu k vám viazaní žiadnymi kódexmi správania.
 2. Všetky práva k webovým stránkam (E-shopu), najmä autorské práva k obsahu vrátane rozvrhnutia stránky, filmov, grafík, fotiek, ochranných známok a ďalšieho obsahu a prvkov patria nám (Predávajúcemu). Je zakázané akokoľvek kopírovať, upravovať alebo inak používať E-shop či jeho časti bez súhlasu Predávajúceho.
 3. Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do E-shopu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením.
 4. Pri používaní E-shopu nesmiete používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, a nesmiete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla vám alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace E-shop, a používať E- shop alebo jeho časti či softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 5. Kupujúci nemá právo domáhať sa obnovenia rokovaní o zmluve, ak došlo k zmene okolností takej podstatnej, že zmena zakladá v právach a povinnostiach strán zvlášť hrubý nepomer (Kupujúci na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 OZ).
 6. Obchodné podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú však Obchodné podmienky platné v znení účinnom ku dňu uzavretia danej kúpnej zmluvy. Takú zmenu Obchodných podmienok oznámime uverejnením na E-shope.
 7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy dostupný tu.
 8. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 24. 7. 2023.

 

Prihlásenie zavrieť