Zásady spracovania osobných údajov

Sme spoločnosť BJEŽ Original s.r.o., so sídlom Dřevčice 174, 25001, IČO: 088 30 541, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 324977 („Správca“ alebo „my“) a sme správcom vašich osobných údajov. Aby ste vedeli, že vaše osobné údaje strážime ako oko v hlave a ako s nimi pracujeme, pripravili sme si pre vás tieto zásady spracovania osobných údajov („Zásady“).

Tieto Zásady sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov a nájdete v nich informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame, prečo a ako s nimi pracujeme alebo ako dlho ich budeme uchovávať. Týka sa to našich zákazníkov, ako aj všetkých ostatných používateľov e-shopu www.bjez.skz („e-shop“).

Môžete nás kedykoľvek kontaktovať, využite na to, prosím:

Adresa:          Mladoboleslavská 958, Praha 9 – Kbely, 197 00

Telefón:        +420 733 737 079

E-mail:           napis@bjez.sk

Osobné údaje

Spracovávame nasledujúce vaše osobné údaje:

 • Základné identifikačné údaje. Tie potrebujeme na to, aby sme spolu vôbec mohli uzavrieť zmluvu. Patrí medzi ne napríklad vaše meno a priezvisko či obchodná firma alebo adresa bydliska či sídla.
 • Kontaktné údaje. Tie používame na to, aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti s vašou objednávkou. Patrí sem napríklad vaše telefónne číslo, používateľské meno na sociálnej sieti Facebook, doručovacia adresa alebo e-mailová adresa.
 • Fakturačné a bankové údaje. Tie spracovávame v súvislosti s identifikáciou a vykonávaním platieb. Ide napríklad o informácie na faktúrach či vaše IČO a DIČ.
 • Informácie z našej vzájomnej komunikácie. Spracovávame aj údaje, ktoré sa dozvieme v rámci našej spoločnej komunikácie, či už e-mailovej alebo po telefóne.
 • Súbory cookie. Na fungovanie e-shopu využívame aj súbory cookie alebo malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači alebo v mobilnom zariadení, keď navštevujete náš e-shop.

(„osobné údaje“).

Účel spracovania

Vaše osobné údaje spracovávame z rôznych dôvodov. Každý z nich ale pochopiteľne musí byť podložený právnym základom spracovania.

Vaše osobné údaje teda spracovávame z dôvodu plnenia zmluvy alebo prijatia opatrení pred uzavretím zmluvy (tieto osobné údaje potrebujeme preto, aby sme vám vôbec mohli dodať objednaný tovar alebo aby sme spolu mohli komunikovať v súvislosti s vašou objednávkou a zmluvou).

Osobné údaje spracovávame aj z dôvodu nášho oprávneného záujmu (napr. keď vám chceme posielať novinky z nášho e-shopu alebo keď chceme podniknúť príslušné kroky na obhajobu našich nárokov).

Niekedy spracovávame osobné údaje preto, že je to naša povinnosť (keď nám to prikazuje zákon, ako je to napr. pri faktúrach, pre ktoré určuje pravidlá zákon o účtovníctve a na ktorých môžu byť aj vaše osobné údaje).

A nakoniec, k spracovaniu vašich osobných údajov nám tiež môžete dať súhlas. Ten môžete kedykoľvek odvolať, jednoducho e-mailom na napis@bjez.sk. Ani po uplynutí obdobia, počas ktorého ste so spracovaním svojich osobných údajov súhlasili, nie  sme ale povinní zmazať všetky vaše osobné údaje. Ak súhlas odvoláte, nemá to vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme v odôvodnených prípadoch odovzdať aj verejnoprávnym orgánom. Vami poskytnuté osobné údaje môže tiež správca poskytnúť ďalej subjektom: pozri Zoznam spracovateľov osobných údajov.

Obdobie spracovania

Osobné údaje môžeme spracovávať počas obdobia nevyhnutného na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy. Ďalej potom počas obdobia 3 rokov od skončenia tohto zmluvného vzťahu (spravidla od dodania tovaru), ak nie je ďalej stanovené inak.

Osobné údaje spracovávané na účely obhajoby našich právnych nárokov v súdnych, mimosúdnych a vykonávacích konaniach spracovávame počas obdobia 15 rokov od skončenia obchodného vzťahu medzi nami a vami (to zodpovedá najdlhšej možnej premlčacej lehote stanovenej právnymi predpismi).

Osobné údaje spracovávané na základe povinnosti plniť naše právne povinnosti vyplývajúce z účtovných, daňových a iných príslušných právnych predpisov uchovávame počas obdobia v nich uvedeného; napríklad osobné údaje týkajúce sa účtovných záležitostí uchovávame počas obdobia 5 rokov od skončenia obchodného vzťahu a osobné údaje týkajúce sa daňových záležitostí uchovávame počas obdobia 10 rokov od konca príslušného daňového obdobia.

Ak ste naším súčasným zákazníkom, ktorý nakúpil náš tovar, alebo ste nám udelili súhlas na zasielanie newslettera, sme oprávnení vám posielať naše newslettery počas obdobia 3 rokov alebo počas obdobia uvedeného v súhlase so zasielaním newsletterov, pokiaľ to neodmietnete. Pokiaľ si neželáte naše newslettery dostávať, môžete sa z ich odberu jednoducho kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu v newsletteri.

Osobné údaje spracovávané na základe vášho súhlasu spracovávame počas obdobia udelenia súhlasu. Upozorňujeme ale na to, že ani v prípade odvolania súhlasu nie sme povinní zmazať všetky vaše osobné údaje – môžeme si ponechať tie, ktoré zbierame na základe oprávneného záujmu alebo zákona. Odvolanie súhlasu pritom nemá vplyv na zákonnosť a oprávnenosť spracovania pred tým, než ste ho odvolali.

Súbory cookie

Na to, aby náš e-shop dobre fungoval, využívame súbory cookie. Ide o malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači alebo v mobilnom zariadení, keď navštevujete náš e-shop. Súbory cookie rozdeľujeme na nevyhnutné, funkčné, analytické a marketingové.

Nevyhnutné súbory cookie využívame na to, aby sme s vami vôbec mohli uzatvoriť zmluvu a vy ste si tak u nás mohli niečo objednať. Sú to napríklad súbory cookie, ktoré ukladajú obsah košíka, kým si pozeráte ďalší tovar. Ide o súbory cookie nevyhnutné na fungovanie nášho e-shopu, a tak s nimi nemusíte súhlasiť a ani ich nemôžete odmietnuť.

Preferenčné súbory cookie sú dôležité na zaistenie správnej prevádzky nášho e-shopu. Na použitie týchto súborov cookie nevyžadujeme váš súhlas. Je to náš oprávnený záujem na tom, aby e-shop fungoval v poriadku. Ich použitie ale môžete odmietnuť cez Nastavenie súborov cookie v pätičke webu. Pokiaľ ale tieto súbory cookie odmietnete, e-shop sa vám nemusí zobrazovať správne a nakupovanie v našom e-shope nemusí byť rovnako príjemné, ako ste zvyknutí.

Štatistické súbory cookie nám slúžia na zostavovanie prehľadov a štatistík. Pomocou nich sledujeme napríklad návštevnosť nášho e-shopu. Pokiaľ s ich použitím nesúhlasíte, opäť ich môžete odmietnuť, a to cez Nastavenie súborov cookie v pätičke webu.

Nakoniec, reklamné súbory cookie nám umožňujú prispôsobovať našu ponuku vašim potrebám. Vďaka nim môžeme napríklad ponúkať tovar prostredníctvom cielenej reklamy. Na to ale potrebujeme váš súhlas. Odmietnuť tieto súbory cookie môžete cez Nastavenia súborov cookie v pätičke webu.

Zoznam súborov cookie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie. 

Poučenie subjektu údajov

Ďalej si vás dovoľujeme informovať, že máte právo:

 1. Získať od nás potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom.
 2. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 3. Aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
 4. Aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a my máme povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, osoba odvolá súhlas a neexistuje iný legálny titul na ich spracovanie, osobné údaje boli spracované protiprávne, osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahuje.
 5. Aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak popierate ich presnosť, na obdobie overenia tejto skutočnosti, spracovanie je protiprávne, a žiadate nás namiesto výmazu o ich obmedzené spracovanie, údaje už nie sú potrebné na účel spracovania, avšak potrebujeme ich na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
 6. Aby sme na vašu žiadosť odovzdali vaše osobné údaje inému vami určenému správcovi.
 7. Vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov. Túto námietku môžete zaslať na hore uvedenú kontaktnú adresu alebo e-mail, a my ju potom najneskôr do jedného mesiaca od prevzatia vyhodnotíme.

Ak máte akékoľvek pochybnosti či otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov, kedykoľvek nám napíšte na našu kontaktnú adresu alebo e-mail a my vám čo najskôr odpovieme. Obrátiť sa ale v najkrajnejšom prípade môžete aj na Úrad pre ochranu osobných údajov.

V Prahe dňa 23. 2. 2023

 

 

Prihlásenie zavrieť